gemaakt om de gebrekkige prestatie van ALRO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ALRO toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ALRO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ALRO of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel10         Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart ALRO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ALRO toerekenbaar is. Indien ALRO uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden ALRO zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ALRO, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ALRO en derden daardoor ontstaan, komenintegraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. >>

 Vorige Top Lees verder

 

 

 

 Welkom! U zit op een text invoeg pagina van Alro CV Service, gebruik de link hieronder om naar de complete website te gaan! Dank u.

Ga naar de hoofdsite van ALRO CV Service!