Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ALRO daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ALRO en de door ALRO bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9           Aansprakelijkheid

Indien ALRO aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. ALRO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ALRO is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien ALRO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ALRO beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.De aansprakelijkheid van ALRO is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. ALRO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten >>

 Vorige Top Lees verder

 

 Welkom! U zit op een text invoeg pagina van Alro CV Service, gebruik de link hieronder om naar de complete website te gaan! Dank u.

Ga naar de hoofdsite van ALRO CV Service!