Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens ALRO bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval ALRO zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ALRO en door ALRO aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ALRO zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8           Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door ALRO te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiŽren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. >>

 

 

 Vorige Top Lees verder

 

 

 Welkom! U zit op een text invoeg pagina van Alro CV Service, gebruik de link hieronder om naar de complete website te gaan! Dank u.

Ga naar de hoofdsite van ALRO CV Service!